120 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرست کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرست

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کارشناسی ارشد حجم 136 بایت صفحه 120 فرمت doc 97000 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرست هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سقز می‌باشد كه در 2 گروه شركت كننده در فعالیتهای هوازی و بی هوازی می‌باشند پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرستان سقز)   چكیده تحقیق :  هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان سقز می‌باشد كه در 2 گروه شركت كننده در فعالیتهای هوازی و بی هوازی می‌باشند. بدین منظور 4 نفر از دانش‌آموزان مذكور در 2 گروه فعال در فعالیتهای هوازی (در رشته های دوچرخه سواری – شنا – دوهای استقامت و كوهنوردی) و فعالیت های بی هوازی (در رشته های بدمینتون، كشتی، والیبال و دوهای سرعت) از هر كدام 2 نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق انجام گرفته در پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه‌ای بوده و جمع آوری اطلاعات لازم در خوص گروه های یاد شده از طریق فرم 28 سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) انجام گرفته است بدین منظور جهت مقایسه ویژگی های روانی ورزشكاران بر اساس خرده مقیاس های سلامت روانی از آزمون آماری t برای گروههای مستقل استفاده شده است.     کلمات کلیدی: سلامت روان بیماریهای روانی عوامل روانی اجتماعی انسان فعالیت های هوازی و بی ‌هوازی     مقدمه  بیماریهای روانی از بدو پیدایش بشر وجودداشته است و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است كه بشر را مرتباً تهدید می‌كند. خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افكار غلط و خرافات را در مورد بیماریهای روانی كنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری روانی را مانند سایر بیماریها زود تشخیص داده ودرمان كنیم به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن كاسته خواهد شد. (19). از سلامت روان تعاریف زیادی به عمل آمده كه هر كدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است با این وجود؛ روانپزشكان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند كه تعادلی بین رفتارها و كنترل او در مواجه بامشكلات اجتمای وجود داشته باشد. از این دیدگاه انسان و رفتارهایش به صورت یك سیستم در نظر گرفته می‌شود كه بر اساس كیفیات تأثیر و تأثر متقابل عمل می‌كنند. با این دید ملاحظه می‌شود كه چگونه عوامل متنوع بر عوامل روانی اجتماعی انسان اثر می‌گذارد و بالعكس از آن تأثیر می‌پذیرد.   به سخنی دیگر، در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلكه آنچه مورد بحث است؛ «پدیده هایی است كه در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر گذاشته و از آن تأثیر می‌پذیرد. طبق تعریف واتسون؛ «رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است»كه موجب سازگاری او با محیط و بالنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می‌شود. همچنین كارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فكر و روان را اینطور تعریف می‌كنند: «سلامت فكر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادهای شخصی به طور منطقی و عادلانه و مناسب» (19)            فهرست مطالب    فصل اول :‌طرح تحقیق  مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق – هدف كلی – هدف جزئی فرضیه های تحقیق – فرض اول – فرض دوم – فرض سوم – فرض چهارم – فرض پنجم محدودیت های تحقیق – محدودیت های قابل كنترل – محدودیت های غیر قابل كنترل تعریف اصطلاحات تعریف مفهومی واژه ها تعریف عملیاتی واژه ها   فصل دوم :‌مبانی نظری و پیشینه تحقیق  مقدمه سلامت روانی و تعاریف آن مفهوم سلامت روان بر اساس نظریه های مختلف – مكتب زیست گرایی – مكتب بوم شناسی (اقلیم شناسی) – مكتب روانكاوی – مكتب رفتارگرایی – مكتب انسانگرایی – الگوی اریك فروم (انسان بارور) – الگوی مزلو (انسان خواستار تحقق خود) – الگوی آلپورت (انسان بالغ) – الگوی راجرز (انسان باكنش كامل) – الگوی یونگ (انسان فردیت یافته) – الگوی فرآنكل (زندگی معنادار) – الگوی فریزپرز (انسان این مكانی و این زمانی) ورزش و سلامت روانی تحقیقات انجام گرفته در رابطه با موضوع تحقیق – تحقیقات داخلی – تحقیقات خارجی   فصل سوم :‌روش تحقیق  مقدمه روش تحقیق جامعه آماری نمونه آماری و گزینش آزمودنیها روش جمع آوری اطلاعات پرسشنمه سلامت عمومی (GHQ) مقیاس های چهارگانه پرسشنامه سلامت عمومی – علائم جسمانی – علائم اضطراب – كنش اجتماعی – علائم افسردگی روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی اعتبار آزمون GHQ نسخه 28 سؤالی روش آماری   فصل چهارم :‌تجزیه و تحلیل یافته ها  مقدمه توصیف آزمودنی ها و ویژگی های آن – سن آزمودنی ها – قد آزمودنی ها – وزن آزمودنی ها تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها – آزمون فرض اول – آزمون فرض دوم – آزمون فرض سوم – آزمون فرض چهارم – آزمون فرض پنجم   فصل پنجم :‌خلاصه، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات  خلاصه تحقیق بحث و نتیجه گیری توصیه ها و پیشنهادات منابع ضمائم   فهرست جداول  جدول 1-3- علائم مربوط به سوالهای مقیاس «علائم جسمانی» جدول 2-3- علائم مربوط به سوالهای مقیاس «علائم اضطراب» جدول 3-3- علائم مربوط به سوالهای مقیاس «كنش اجتماعی» جدول 4-3- علائم مربوط به سوالهای مقیاس «علائم افسردگی» جدول 1-4- اطلاعات مربوط به سن آزمودنیها جدول 2-4- اطلاعات مربوط به قد آزمودنیها جدول 3-4- اطلاعات مربوط به وزن آزمودنیها جدول 4-4- اطلاعات مربوط به علائم جسمانی دانش‌آموزان جدول 5-4- اطلاعات مربوط به علائم اضطراب دانش‌آموزان جدول 6-4- اطلاعات مربوط به كنش اجتماعی دانش‌آموزان جدول 7-4- اطلاعات مربوط به علائم افسردگی دانش‌آموزان جدول 8-4- اطلاعات مربوط به سلامت روانی دانش‌آموزان   فهرست نمودارها  نمودار 1-4- مقایسه سن دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و بی هوازی نمودار 2-4- مقایسه قد دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و بی هوازی نمودار 3-4- مقایسه وزن دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و بی هوازی نمودار 4-4- مقایسه علائم جسمانی دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و بی‌هوازی نمودار 5-4- مقایسه علائم اضطراب دانش‌آموزان ورزشكار هوازی وبی هوازی نمودار 6-4- مقایسه كنش اجتماعی دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و  بی‌هوازی نمودار 7-4- مقایسه علائم افسردگی دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و  بی‌هوازی نمودار 8-4- مقایسه سلامت روانی دانش‌آموزان ورزشكار هوازی و  بی‌هوازی     97 سلامت روان بیماریهای روانی عوامل روانی اجتماعی انسان فعالیت های هوازی و بی ‌هوازی دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان مقایسه میزان سلامت روانی دانش آموزان شركت‌كننده در فعالیت های هوازی و بی‌هوازی (مقطع متوسطه – شهرستان سقز) انجام پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی پای
 • 85 مقاله کامل در مورد گیاهان دارویی طب سنتی
 • دانلود مقاله کامل در مورد گیاهان دارویی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # طب سنتی حجم 462 بایت صفحه 85 فرمت doc 25000 مقاله کامل در مورد گیاهان…

 • 100 پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی و مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر #…

 • 37 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 73/52 کیلوبایت صفحه 37 فرمت docx 22000 چارچوب نظری…

 • 115 دانلود پاورپوینت ایدز و راه های انتقال آن 115 اسلاید کامل پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت ایدز و راه های انتقال آن 115 اسلاید کامل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 44/07 کیلوبایت صفحه 115 فرمت pptx 24000 دانلود…

 • 23 پاورپوینت سازگاریهای بافت همبند در ورزش تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت سازگاریهای بافت همبند در ورزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 2/85 مگابایت صفحه 23 فرمت ppt 12000 پاورپوینت سازگاریهای بافت همبند در…

 • 285 پاورپوینت کتاب جامعه شناسي شهري تألیف دكتر غلامعباس توسلي علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسي شهري تألیف دكتر غلامعباس توسلي دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 553/08 کیلوبایت صفحه 285 فرمت ppt 32000 پاورپوینت کتاب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *