118 پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر مکانیک

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 132 بایت صفحه 118 فرمت doc 35000 پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر در حقیقت مرز دقیقی بین شیمی پلیمرها و سایر زمینه های علم شیمی وجود ندارد به عنوان یك ‏تقسیم بندی ابتدایی، باید گفت مولكول هایی با حداقل متوسط وزن مولكولی هزار در محدوده ‏شیمی پلیمر قرار می گیرند پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر     مقدمه : در حقیقت مرز دقیقی بین شیمی پلیمرها و سایر زمینه های علم شیمی وجود ندارد. به عنوان یك ‏تقسیم بندی ابتدایی، باید گفت مولكول هایی با حداقل متوسط وزن مولكولی هزار در محدوده ‏شیمی پلیمر قرار می گیرند. در این میان با بزرگ تر شدن زنجیره های پلیمری، ویسكوزیته مخلوط ‏واكنش به شدت افزایش می یابد و مشكلاتی را در تولید ایجاد می كند. علاوه بر این، پلیمرها ‏ویژگی های دیگری نیز دارند؛ به عنوان مثال، پلی وینیل كلریداید از مونومر وینیل كلراید ساخته ‏شده است. واحدهای تكرار شده در پلیمر نشان دهنده مونومری است كه پلیمر از آن ساخته می ‏شود     پلیمر منشا تولید پلیمرها گلوكز فیلتر های خونی محلول های پلیمری انحلال پلیمرها مذاب های پلیمری هیدروژل ها سلولز         فهرست :   مقدمه ‏5‏ مهندسی پلیمریزاسیون ‏6‏ بررسی شیمی پلیمرها ‏8‏ ‏1-3-1 ساختمان پلیمرها ‏8‏ ‏1-3-2 منشا تولید پلیمرها ‏9‏ ‏1-3-3 ساختار زنجیره ای پلیمرها ‏9‏ ب) كوپلیمری از دو مونومر مختلف  ‏M2‎‏ و  ‏M1‎ ‏1‏ جدول 1-2: نمونه هایی از كوپلیمرهای مهم تجاری ‏11‏ ‏1-3-4 نظم فضایی و یا استریوشیمی پلیمرها ‏12‏ ‏1-3-5 انواع اتصالات مونومرها در هموپلیمرها ‏15‏ اتصال سر به سر ‏15‏ ‏1-3-7 پلی الكترولیت ها ‏16‏ ‏1-3-8 طبقه بندی كاربردی پلیمرها ‏17‏ پلیمرهای طبیعی ‏18‏ ‏2-2 پلیمرهای طبیعی صنعتی ‏18‏ ‏2-3 پلیمرهای بیولوژیكی ‏19‏ ‏2-4-1سلولز ‏2‏ ‏2-4-1-1 تهیه و كاربرد ‏21‏ ‏2-4-1-1 الیاف سلولزی ‏21‏ ‏2-4-1-2 ساختار شیمیایی ‏22‏ ‏2-4-1-3-3 كاغذ ‏22‏ ‏2-4-2 پلی ساكاریدها ‏24‏ ‏2-4-2-1 كربو هیدرات ها ‏24‏ تك قندی ها یا منوسكاریدها؛ ‏24‏ ‏2-4-2-2 مواد قندی طبیعی ‏26‏ ‏2-4-2-2-1 مونوساكاریدها ‏26‏ ‏2-4-2-2-1-1 گلوكز ‏26‏ ‏2-4-2-2-1-2 فروكتوز ‏26‏ ‏2-4-2-2-1-3 ریبوز ‏26‏ ‏2-4-2-2-2دی ساكاریدها ‏26‏ ‏2-4-2-2-2-1 ساكاروز ‏26‏ ‏2-4-3 نشاسته ‏27‏ ‏2-4-3-1 ساختار نشاسته ‏27‏ ‏2-4-3-2 منابع نشاسته ‏27‏ ‏2-4-3-3 كاربرد ‏27‏ ‏2-4-3-4 نشاسته حیوانی ‏28‏ ‏2-4-4 پروتئین ها ‏28‏ ‏2-4-5 پوست ‏3‏ واكنش های پلیمریزاسیون ‏31‏ روش های پلیمریزاسیون ‏33‏ ‏8-3 پلیمریزاسیون محلولی ‏35‏ ‏8-4 پلیمریزاسیون تعلیقی ‏37‏ ‏8-4-1 حلالیت مونومر در آب ‏4‏ ‏8-4- 2 دور همزن ‏41‏ ‏8-5 پلیمریزاسیون امولسیونی ‏42‏ ‏8-6 روش پلیمریزاسیون رسوبی ‏45‏ ‏7-7 پلیمریزاسیون پراكنشی ‏46‏ ‏8-8 روش پلیمریزاسیون بین سطحی ‏47‏ فیزیك پلیمرها ‏49‏ ‏9-2 پدیده انتقال شیشه ای پلیمرها ‏51‏ ‏9-2-1 عوامل موثر بر دمای انتقال شیشه ای ‏51‏ ‏9-2-2 تأثیر نرم كننده ها بر دمای انتقال شیشه ای ‏52‏ ‏9-2-3 تأثیر متوسط وزن مولكولی بر دمای انتقال شیشه ای ‏53‏ ‏9-2-4 انتقال شیشه ای كوپلیمرها و آلیاژها ‏53‏ ‏9-2-5 ارتباط دمای انتقال شیشه ای و دمای ذوب بلوری ‏54‏ ‏9-2-6 پدیده های انتقالی دیگر در پلیمرها ‏55‏ ‏9-3 محلول های پلیمری ‏55‏ ‏9-3-1 انحلال پلیمرها ‏56‏ ‏9-3-2 عوامل مؤثر بر انحلال پذیری پلیمرها ‏56‏ ‏9-3-3 ترمودینامیك انحلال پلیمرها ‏57‏ ‏9-3-4 انحراف محلول هایی پلیمری از مخلوط های ایده آل ‏58‏ ‏9-3-5 آنتروپی اختلاط پذیر ‏59‏ ‏9-3-5-1 مدل فلوری – هاگینز ‏6‏ ‏9-3-5-2 مدل فلوری – كریگ بام ‏61‏ ‏9-3-6 رفتار پلیمرها در محلول های رقیق ‏62‏ ‏9-3-7 شكل مولكول های پلیمر در محلول ‏63‏ ‏9-3-8 مدل خزشی حركت مولكول ‏64‏ ‏9-3-9 پلیمرهای محلول در آب ‏66‏ ‏9-3-1 محلول های پلیمری ویسكوز ‏67‏ ‏9-4 مذاب های پلیمری ‏69‏ ‏1-5 شكست در پلیمرها ‏71‏ ‏1-5-1 شكست تُرد ‏71‏ ‏1-5-2 شكست چقرمه ‏71‏ ‏1-6 اندازه گیری مدول و استحكام پلیمرها ‏72‏ ‏1-7 عوامل مؤثر بر عملكرد نرم یا ترد پلیمر ‏73‏ ‏1-8 انواع استحكام ‏76‏ ‏1-9 تأثیر حالت سطح بر روی رفتار مكانیكی پلیمرها ‏78‏ ‏1-11 خواص مكانیكی پلیمرهای تقویت شده ‏8‏ الاستومرها ‏82‏ ‏13-2 رفتار فیزیكی و مكانیكی الاستومرها ‏84‏ ‏13-3 خواص ترمودینامیكی و استاتیكی الاستومرها ‏86‏ ‏13-4 طبقه بندی الاستومرها ‏91‏ ‏13-4-1 الاستومرهای با مصارف عمومی ‏91‏ ‏13-4-2 الاستومرهای ویژه ‏92‏ پلیمرهای زیست سازگار ‏92‏ ‏2-2 بیومتریال ها ‏93‏ ‏2-2-1 پاسخ بافت به پلیمر ‏94‏ ‏2-2-2-1 مواد تخریب پذیر ‏97‏ ‏2-2-3 كاربردها ‏99‏ ‏2-2-3-1 ساخت پین های استخوانی ‏99‏ ‏2-2-3-2 ساخت سیمان استخوانی ‏1‏ ‏2-2-3-4 كنترل رهایش ‏11‏ ‏2-2-3-5 نخ های بخیه ‏11‏ ‏2-2-3-5-1-1 نایلون ها ‏12‏ ‏2-2-3-5-1-2 پلی استرها ‏12‏ ‏2-2-3-5-1-3 پلی الفین ها ‏13‏ ‏2-2-3-5-1-4 كات گوت ‏13‏ ‏2-2-3-6 كاربرد پلی یورتان ها در پزشكی ‏13‏ ‏2-2-3-7 مصنوعی ‏15‏ ‏2-2-3-8 پروتزهای عروقی ‏15‏ ‏2-2-3-9 همودیالیز ‏17‏ ‏2-2-3-1 شش مصنوعی ‏18‏ ‏2-2-3-11 فرآیند عبور خون از عروق ‏19‏ ‏2-2-3-12 لوزالمعده مصنوعی ‏19‏ ‏2-2-3-13 فیلتر های خونی ‏11‏ ‏2-2-3-14 كتترها ‏111‏ ‏2-2-3- 15 تنظیم كننده ضربان قلب با عیق ‏111‏ ‏2-2-3-16 پروتزهای عروقی ‏112‏ ‏2-2-3-17 ساختمان دیواره رگ ‏112‏ ‏2-2-3-18 ایمپلنت های سینه ‏113‏ ‏2-2-3-19 بازسازی صورت ‏114‏ ‏2-2-3-2 سامانه های نوین دارورسانی ‏114‏ تأخیر عمل.‏ ‏115‏ ‏2-2-3-21 هیدروژل ها ‏116‏   35 پلیمر منشا تولید پلیمرها گلوكز فیلتر های خونی محلول های پلیمری انحلال پلیمرها مذاب های پلیمری هیدروژل ها سلولز پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک با عنوان پلیمرها و تکنولوژی پلیمر پلیمرها و تکنولوژی پلیمر پایان نامه رشته مکانیک دانلود پایان نامه مکانیک فروشگاه ساز فایل همکاری در فروش همکاری در فروش فایل
 • 26 پاورپوینت ادوارد دمینگ و تفکرات او درباره مدیریت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت ادوارد دمینگ و تفکرات او درباره مدیریت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 111/42 کیلوبایت صفحه 26 فرمت ppt 13000 پاورپوینت ادوارد دمینگ و…

 • 23 پاورپوینت کتاب و درس سازه های بتن آرمه 2 - حل مسائل ستونهای کوتاه و بلند معماری
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس سازه های بتن آرمه 2 - حل مسائل ستونهای کوتاه و بلند دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 3/23 مگابایت صفحه…

 • 52 تشریح مفاهیم ،ارکان و دگرگونی های حاکم بر مسئولیت کیفری حقوق
 • دانلود تشریح مفاهیم ،ارکان و دگرگونی های حاکم بر مسئولیت کیفری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 53/12 کیلوبایت صفحه 52 فرمت docx 19000 تشریح مفاهیم…

 • 32 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 97/04 کیلوبایت صفحه 32…

 • 88 مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 296 بایت صفحه 88 فرمت…

 • 241 پاورپوينت مهندسی نرم افزار 1 مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوينت مهندسی نرم افزار 1 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 1/16 مگابایت صفحه 241 فرمت pptx 25000 پاورپوينت مهندسی نرم افزار 1…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *