116 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقتصاد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 193 بایت صفحه 116 فرمت doc 85000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این تحقیق به دنبال آن است كه كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه را نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   مقدمه سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز بعنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است. با گسترش روزافزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان دربازار رقابتی و پذیرش ریسک‌های مختلف، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه رابخود مشغول نموده است. یکی از مهمترین بحثهای سرمایه گذاری، موضوع بازار سرمایه کارا می‌باشد. فاما در سال 1965 تعریف ساده‌ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه کرد:   “کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می‌یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان، مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود بخوبی استفاده کنند یا بنوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات موجود باشد.فرضیه بازار کارا بر این فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طریق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهنده تمامی اطلاعات می‌باشد. بعبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکیل می‌دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن، قوت وضعف کارایی بازار را نشان می‌دهد.    بنابراین بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس دهد.کارایی بازار می‌تواند در سطوح مختلف ضعیف، نیمه قوی و قوی قرار داشته باشد که در آزمون کارهایی نیمه قوی تأکید بر روی سرعت و صحت پاسخگویی قیمت سهام نسبت به اطلاعات می‌باشد. مطالعه بر روی ویدادهای مختلف ما را در این آزمون یاری می‌کند. اعلام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سهام جایزه) حادثه‌ای است که بر اساس مدل بازار تعدیل شده کارایی بازار نسبت به آن مورد سنجش قرار می‌گیرد.       کلمات کلیدی: سود سهمی سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار بازار بورس و سرمایه       بیان مسأله و موضوع این تحقیق به دنبال آن است كه كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه را نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار دهد. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سرمایه ثانویه محلی برای نقل و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش اوراق می‌باشد. از آنجایی كه مكانیزم قیمت‌گذاری اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلفی در بازار صورت می‌گیرد لذا فقط زمانی اوراق بهادار در بازار سرمایه به صورت منصفانه قیمت‌گذاری می‌شوند كه بازار از كارایی لازم برخودار باشد و بدیهی است كه تمامی شركت‌كنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف و به موقع جهت معاملاتشان نیازمندند.    و اینجاست كه اهمیت نقش بازار بورس مشخص می‌گردد. فرضیه بازار كار بر این پایه استوار است كه قیمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طریق عرضه و تقاضا تعیین شده و منعكس‌كننده تمامی اطلاعات می‌باشد. هر اطلاعاتی كه به هر جنبه از ارزش اوراق بهادار اثرگذار باشد بر روی قیمت آنها موثر خواهد بود كه شامل اطلاعاتی در رابطه با سود آتی و جریان نقد و . . . می‌باشد. بازار ممكن است در یكی از سطوح ضعیف، نیمه‌قوی یا قوی از كارایی اطلاعاتی قرار داشته باشد. در حالت ضعیف كارایی، قیمت اوراق بهادار بازتابی از اطلاعات گذشته درباره تغییرات قیمت است در شكل نیمه‌قوی، قیمت اوراق بهادار منعكس‌كننده تمامی اطلاعات عمومی موجود ودر شكل قوی كارایی، قیمت بازتابی از همه اطلاعات اعمم از عمومی و محرمانه، انتشاریافته یا نیافته می‌باشد.برای آزمون كارایی نیمه قوی بازار در این تحقیق از مطالعه رویدادی (Event Study) استفاده شده است. كه رویداد موردمطالعه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها (سود سهمی) می‌باشد.       فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله و موضوع اهمیت و ضرورت تحقیق هدف و علت انتخاب موضوع فرضیات تحقیق قلمرو تحقیق تعریف عملیاتی متغیر ها فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق بخش اول: ادبیات موضوعی بازار های مالی 1-1) بازار پولی  2-1) بازار سرمایه 3-1) بورس اوراق بهادار 4-1) بورس اوراق بهادار تهران 2- کارایی بازار مالی 1-2) کارایی تخصصی 2-2) کارایی عملیاتی 3-2) کارایی اطلاعاتی 4-2) فرضیه بازار کارا 5-2)درجات مختلف کارایی 6-2) آزمون درجات مختلف کارایی 3- منابع تامین مالی 1-3) تامین مالی از محل سود انباشته 2-3) تامین مالی از محل سود اندوخته  3-3) منابع مالی خارجی 4- سود سهمی (سهام جایزه) 1-4) علل توزیع سهام جایزه 2-4) تاثیر سهام جایزه به شرکت توزیع کننده 3-4) تاثیر سهام جایزه بر سهامداران  4-4) رفتار حسابداری با سود سهمی بخش دوم: پیشینه تحقیق 1-5) تحقیقات خارجی 2-5) تحقیقات داخلی   فصل سوم: روش تحقیق 1- مقدمه 2- فرضیات تحقیق 3- نحوه گردآوری داده ها 4- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق 5- دوره زمانی تحقیق 6- جامعه آماری تحقیق و نمونه انتخاب شده 7- روش نمونه گیری 8- روش تحقیق 9- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 1-9) آزمون فرض آماری میانگین 2-9) آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری   فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 1- مقدمه 2- تحلیل داده ها 3- آزمون فرضیات تحقیق 1-3) آزمون فرضیه اول 2-3) آزمون فرضیه دوم فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری 1- مقدمه 2- خلاصه تحقیق 3- خلاصه یاقته ها  4- تحلیل یافته های تحقیق 5-محدودیت های تحقیق 6- پیشنهاد ها 1-6) پیشنهادات کاربردی 2-6) پیشنهاد هایی برای تحقیقات منابع و مأخذ ضمایم و پیوست ها   85 سود سهمی سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار بازار بورس و سرمایه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد با عنوان كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نسبت به سود سهمی برای شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر سهام جایزه به شرکت توزیع کننده تاثیر سهام جایزه بر سهامداران سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل ا
 • 32 پاورپوینت علایم و علل کم خونی فقر آهن و آهن ياری مدیریت
 • دانلود پاورپوینت علایم و علل کم خونی فقر آهن و آهن ياری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 269/94 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 16000 پاورپوینت…

 • 28 دانلود پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبت دین و مذهب
 • دانلود دانلود پاورپوینت ملاقات با امام عصر در زمان غیبت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # دین و مذهب حجم 575/27 کیلوبایت صفحه 28 فرمت pptx 15000 دانلود…

 • 63 دانلود تحقیق دیپلماسی شهروندی و تاریخچه ی آن با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق دیپلماسی شهروندی و تاریخچه ی آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 187/98 کیلوبایت صفحه 63 فرمت doc 24000…

 • 59 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارض سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 264/47 کیلوبایت صفحه 59 فرمت docx 25000 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • 12 پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن رسانه و علوم ارتباطات
 • دانلود پروپوزال ارزیابی علل تاثیرگذار بر قواعد برنامه سازی خلاق در رادیو و شناسایی اجزا و خصوصیات آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رسانه و علوم ارتباطات…

 • 36 پاورپوینت آشنایی با بوم ناب کسب و کار کسب و کار و پول
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با بوم ناب کسب و کار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کسب و کار و پول حجم 1/6 مگابایت صفحه 36 فرمت pptx 15000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *