115 پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 307 بایت صفحه 115 فرمت doc 47000 پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران استسوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟ پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان   چکیده پایان نامه: موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟بررسی مساله ی نوجوانان از جهات مختلف حائز اهمیت و ضروری است، از دید انسان دوستانه به منظور جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان و آینده سازان این مملکت، از دیدگاه مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری ثانویه از جرم و جنایت های بزرگتر و از دید اقتصادی بمنظور صرف هزینه های اقتصادی مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح، بازپروری .   بنابراین هدف این پژوهش مشخص نمودن وضعیت سرقت در جامعه مورد بررسی و خصوصا افراد مورد مطالعه و شناخت نوع سرقت و پی بردن به علل و عوامل موثر در این پدیده می باشد.جهت پی بردن به عوامل موثر از متغیرهای جامعه شناختی نظیر(پایگاه اقتصادی اجتماعی و فرصت های خانوادگی)از متغیرهای روانشناسی اجتماعی نظیر(بعد خانوار، ساخت خانواده، محل تولد)استفاده شده است.که از درون این نظریه ها 9 متغیر جهت شناسایی و پی بردن به عوامل موثر در این پدیده طراحی شده است که متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه سارق و غیرسارق عبارتنداز:   پایگاه اقتصادی اجتماعی، فرصت های خانوادگی، ارتباط با سارقین در میان دوستان و در خانواده، پیوند با خانواده و با جامعه، محل تولد، بعد خانوار، ساخت خانواده.روش تحقیق، روش پیمایشی از نوع علی مقایسه ای بوده و تکنیک مورد استفاده در جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که محقق با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان تهران، اطلاعات را جمع آوری کرده است.نمونه گروه سارق به دلیل محدودیت جامعه آماری از نوع نمونه در دسترس یا پوشش کامل می باشد و شامل کلیه ی نوجوانان 18-12 ساله ای است که در زمان انجام پژوهش در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می باشد که جمعا 25 نفر می باشند.نمونه غیرسارق این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله ای انتخاب شده است که شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه 15 شهرداری استان تهران با تعداد 25 نفر است.تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی آماری spss  و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی(خی دو)انجام میشود.      کلمات کلیدی: جرم بزهکاری سرقت نوجوانان مددکاری اجتماعی ارتكاب جرم وجنایت روانشناسی اجتماعی     1مقدمه:  هیچكـس از مادر مجرم متولد نمی شود . خداوند همه بندگان خود را پاك و بی آلایش می آفریند انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماع ، و محیط پرورشی و… است . ریشه ها و علل وعوامل ناهنجاریهـا باید مـورد مطالعه قرارگیرد و برای از بیـن بردن و یـا كاهش اینگونه بیماری های اجتماعی كه مانند بیماری های جسمی مسری هستند ، اگر از ابتدا وقوع جرم به فكر اصلاح و از بین بردن علل ارتكاب جرم بیفتیم ممكن است به دیگران سرایت نكند. راه درست برای پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه و علل اینگونه جرایم بزهكاری است.    ریشه درد بیشتر درجامعه است نه فرد، باید به فكر بود و راهی پیدا كرد كه از ارتكاب روزافزون جرایم جلوگیری كرد. مجازات وشكنجه جلوی ارتكاب جرایم را نگرفته است و دیده شده كسی كه مرتكب خلافی شده وبه زندان سپرده شده است، اگر بار دوم به زندان بیفتد مدتی زندانی بودنش طولانی ترشده است، چون جرمش سنگین تر بوده وبرای بار سوم و چهارم با ارتكاب جرایم سنگین تری، مدت بیش تری را نیز درزندان سپری خواهد كرد پس می توان گفت زندان ممكن است برای برخی مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر بوده چون دركنار مجرمین با سابقه زندگی می كنند.   نامتعادل بودن شرایط اقتصادی واجتماعی عامل دیگری برای ارتكاب جرم وجنایت است اگر علل ارتكاب جرایم بیماری های روانی باشد اینگونه بیماریها هم از وضع نابسامان جامعه ناشی می شود.درجامعه ای كه ارزش انسانها به میزان ثروت ودارایی اوست نه به میزان آگاهی فكری هركس برای كسب موفقیت های اجتماعی پس به هر طریقی كه شده حتی از راه نامشروع درصدد كسب پول بیش تر گام برمی دارد وحتی به خاطر به دست آوردن پول بیشتری به ارزشهای معنوی انسان وسایر امورپشت پا می زند. برای جلوگیری از تكرار جرم بایستی زمینه های لازم را برای برگشت بزهكاران به زندگی متعارف فراهم ساخت- مانند بهسازی محیط خانواده، اشتغال، سرپرستی درست نوجوانان، كم كردن فاصله طبقاتی درجامعه كه مجموعه این عوامل سبب بازسازی نوجوانان بزهكارشده و وی قادر به بازگشت به بطن جامعه شده واز سوی دیگر جامعه نیز باید زمینه را برای بازگشت آنان فراهم كند.            فهرست مطالب       چکیده پایان نامه 1-  فصل اول مقدمه ……………………………………..11-1 بیان مسئله ………………………………………41-2 انگیزه پژوهش …………………………………71-3 هدف پژوهش ………………………………….81-4 اهمیت وضرورت پژوهش…………………91-5 6-1فایده پژوهش…………………………………1   2-  فصل دوم مقدمه ………………………………………….11 2-1 2-2تاریخچه ی سرقت در جهان ……….12 تاریخچه ی سرقت در ایران ………….132-3 تعریف بزهکاری …………………………….142-4 تعریف سرقت ………………………………..152-5 سرقت در کودکان و نوجوانان ……….162-6 دزدی برحسب عادت …………………….172-7 علائم و نشانه های سرقت …………….182-8 علل سرقت ……………………………………192-9 درمان سرقت ……………………………..21-1 سرقت از دیدگاه جرم شناسان …..212-11 سرقت از دیدگاه قرآن و روایات …222-12 سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه ………..23-13 14-2نظریه امیل دورکیم …………………..29 نظریه ساخت اجتماعی و آنومی رابرت.ک.مرتن ……322-15 نظریات مارکس و انگلس ……………342-16 نظریه ویلهلم بنگر ………………………362-17 نظریه یادگیری اجتماعی ……………382-18 19-2مروری بر پژوهش های انجام شده…………….39  2-2نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم………..41 اصول مددکاری ………………………….422-21 چارچوب نظری …………………………..432-22 23-2مدل نظری …………………………………45 فرضیه های پژوهش …………………..462-24   3- فصل سوم مقدمه …………………………………………..47-1 روش پژوهش ………………………………..493-2 جمعیت آماری ……………………………..53-3 روش نمونه گیری …………………………523-4 واحد پژوهش…………………………………533-5 ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات ….543-6 7-3اعتبار و روایی………………………………..55 8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها………..56 تعریف مفاهیم ………………………………563-9   4- فصل چهارم مقدمه ………………………………………….. 64-1 یافته های توصیفی ………………………61 4-2 3-4یافته های تحلیلی ………………………..92   5- فصل پنجم   1-5مقدمه …………………………………………98 نتایج پژوهش ……………………………….99 5-2 پیشنهادات ………………………………….135-3 4-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی ..15   منابع و مأخذ ………………………………16     47 ارتكاب جرم وجنایت سرقت در کودکان و نوجوانان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان تاریخچه ی سرقت در ایران سرقت از دیدگاه جرم شناسان سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مددکار
 • 53 دانلود پاورپوینت مراحل ساخت برج بزرگ میلاد معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت مراحل ساخت برج بزرگ میلاد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/95 مگابایت صفحه 53 فرمت pptx 16000 دانلود پاورپوینت مراحل ساخت برج بزرگ میلاد…

 • 155 پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران حقوق
 • دانلود پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 1/72 مگابایت صفحه 155 فرمت docx 135000 پیاده سازی طرح…

 • 190 پاورپوینت کتاب آمار و احتمالات مهندسی از دکتر نصیری کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کتاب آمار و احتمالات مهندسی از دکتر نصیری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 1 مگابایت صفحه 190 فرمت pptx 20000 پاورپوینت…

 • 36 پاورپوینت تمرینات پیلاتس تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت تمرینات پیلاتس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 3/32 مگابایت صفحه 36 فرمت ppt 20000 پاورپوینت تمرینات پیلاتس دانلود پاورپوینت با موضوع تمرینات…

 • 60 پاورپوینت راهنمای بالینی پرستاری پزشکی
 • دانلود پاورپوینت راهنمای بالینی پرستاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/33 مگابایت صفحه 60 فرمت pptx 12000 پاورپوینت راهنمای بالینی پرستاری دانلود پاورپوینت راهنمای بالینی…

 • 20 پاورپوینت آموزش تدریس فارسی هشتم - درس سوم ارمغان ایران هشتم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس فارسی هشتم - درس سوم ارمغان ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هشتم (دوره اول متوسطه) حجم 2/79 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *