115 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انس روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انس

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 118 بایت صفحه 115 فرمت doc 45000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انس این تحقیق به منظور بررسی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و رشته‌های دیگر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك انجام گردیدبدین منظور تعداد 6 نفر دانشجوی دختر و پسر روان شناسی و رشته های دیگر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك به صورت تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمون اضطراب كتل قرار گرفتند پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك چكیده: این تحقیق به منظور بررسی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و رشته‌های دیگر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك انجام گردید.بدین منظور تعداد 6 نفر دانشجوی دختر و پسر روان شناسی و رشته های دیگر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك به صورت تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمون اضطراب كتل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه های این پژوهش تحلیل های آماری شامل آزمون تی و تحلیل واریانس بر روی اطلاعات جمع آوری شده انجام گرفت یافته ها در مورد فرضیه اول مبنی بر اینكه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد نشان داد كه رابطه معنی داری بین میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد (p</1)   فرضیه دوم مبنی بر اینكه بین میزان اضطراب دانشجویان روان شناسی و دانشجویان رشته های دیگر علوم انسانی معنی داری وجود دارد، تفاوت معنی داری یافت نشد (p</1)در مورد فرضیه سوم مبنی بر اینكه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر روان شناسی و دانشجویان دختر سایر رشته های علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد كه تفاوت معنی داری یافت نشد (p</5)   در مورد فرضیه چهارم مبنی بر اینكه بین میزان اضطراب دنشجویان پسر روان شناسی و دانشجویان پسر سایر رشته های علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد، یافته،ها نشان دادند كه رابطه معنی داری بین میزان اضطراب دنشجویان پسر روان شناسی و دانشجویان پسر سایر رشته های علوم انسانی وجود ندارد (P</5)در مورد فرضیه پنجم مبنی بر اینكه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر روان شناسی و دانشجویان پسر روان شناسی تفاوت معنی داری وجود دارد، یافته ها نشان دادند كه رابطه معنی داری بین میزان اضطراب دانشجویان دختر روان شناسی و دانشجویان پسر روان شناسی وجود دارد ( در سطح /5)در مورد فرضیه ششم مبنی بر اینكه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر سایر رشته های علوم انسانی و دانشجویان پسر سایر رشته های علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد كه تفاوت معنی داری وجود ندارد (p</5)     کلمات کلیدی: اضطراب اختلالات اضطراب اضطراب دانشجویان روان‌شناسی عمومی       مقدمه: هر فردی در عصر حاضر برای تأمین تعادل جسمانی خود نیاز به امكانات و عواملی دارد عواملی نیز هستند كه تأمین آنها تعادل روانی او را ایجاد می كنند فقدان آن سبب پریشانی ظاهر او می شود كه یكی از مهمترین عوامل، دار بودن نسبی اضطراب و هراس می باشد.اگر چه اضطراب و دلهره از زمان بسیار گذشته به عنوان یكی از اختلالات عمده روانی شناخته شده بود با این وجود تنها در چند دهه اخیر به طور جدی مورد توجه روان پزشكان و روان شناسان قرار گرفته است.ویلیام كولن( ) پزشك ارینبورگی و فیزیولوژیست قرن هیجدهم اولین بار اصطلاح نوروز ( ) صفت آن نو روتیك ( ) را در توصیف بیماریهای روانی به كار برده است (احمدی، 1368).   فرد نوروتیك اختلال عاطفی دارد و علت اساسی آن عدم تأمین احتیاجات اساسی اوست فرد مبتلا به نوروز احساس می‌كند كه دیگران نسبت به او بی‌محبت هستند او مضطرب ناخشنود، ناراحت از خود و دیگران است در دیدگاه جدید نوروز سه عقیده مورد نظر است: نخست این كه نوروز ناشی از هیچ‌گونه اختلال عضوی مغزی نیست. دوم اینكه بیماران نوروتیك تماس خود را با واقعیت از دست نمی‌دهند. سوم اینكه هر چند نوروز در اغلب موارد با درجاتی از اختلال شخصیت همراه است شخصیت بیمار نوروتیك دچار اختلال عمیقی نیست (لایت‌هال، 1345).         فهرست مطالب عنوان چكیده فصل اول مقدمه 1 بیان مسئله 3 اهداف پژوهش 4 اهداف موضوع پژوهش 5 فرضیه های پژوهش 6 تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 7   فصل دوم مقدمه 9 تعریف اضطراب 1 اضطراب از دیدگاه دانشمندان 15 اضطراب از دیدگاه پسیكانالیز 22 نوروز اضطراب 25 ریشه های اضطراب 28 تشخیص، نشانه ها 29 سبب شناسی اضطراب 38 منشاء اضطراب 4 عوامل موثر در اضطراب 41 الگوهای افراد در واكنشهای روانی 45 بررسی فیزیولوژیكی اضطراب 46 اختلالات اضطراب 49 انواع اختلالات اضطراب 51 اثرات اضطراب در رفتار 56 مسائل دفاعی برای مقابله با اضطراب 6 انواع وسائل دفاعی 61 تشخیص علائم اضطراب در آزمونهای روانی 66 روشهای درمانی 71   فصل سوم:روش پژوهش، جامعه آماری 75 ابزار پژوهش، اعتبار و روایی، روش اجرا 78 روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده 79   فصل چهارم:مقدمه، یافته های توصیفی 81 یافته های استنباطی 86   فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 93 كاربرد پژوهش 96 پیشنهادات 97 محدودیت های پژوهش 98 منابع 99 ضمائم پیوست 1 پرسشنامه اضطراب كتل 12 پیوست 2 ریز نمرات آزمودنیها 17       45 اضطراب اختلالات اضطراب اضطراب دانشجویان روان‌شناسی عمومی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان بررسی و مقایسه‌ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك انواع اختلالات اضطراب عوامل موثر در اضطراب اضطراب از دیدگاه دانشمندان انجام پایان نامه ارشد ر
 • 28 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و فرضیه های آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و فرضیه های آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 55/97 کیلوبایت…

 • 27 دانلود تحقیق اهداف گزارش های پیش بینی مدیریت با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق اهداف گزارش های پیش بینی مدیریت با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 68/42 کیلوبایت صفحه 27 فرمت doc 14000 دانلود…

 • 40 دانلود پاورپوینت آشنایی با مقاله و مقاله نویسی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
 • دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با مقاله و مقاله نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 246/11 کیلوبایت صفحه 40 فرمت ppt…

 • 36 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدارس هوشمند 36 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدارس هوشمند 36 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 183/27 کیلوبایت صفحه 36 فرمت docx 21000 مبانی نظری و…

 • 29 دانلود پاورپوینت گیاه شناسی سیاه دانه کشاورزی و زراعت
 • دانلود دانلود پاورپوینت گیاه شناسی سیاه دانه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 606/56 کیلوبایت صفحه 29 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوینت گیاه شناسی…

 • 29 دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قاعدگی پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قاعدگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 11/68 مگابایت صفحه 29 فرمت pptx 16000 دانلود پاورپوینت فیزیولوژی قاعدگی پاورپوینت فیزیولوژی قاعدگی دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *