114 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 400 بایت صفحه 114 فرمت doc 75000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب   چكیده: همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده ومیزانآگاهی دانش آموزان دختررا بررسی کنیم و برای محدود کردن دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دو دبیرستان دخترانه واقع در منطقه18 را  انتخاب نمودم.   برای این منظور8نفراز کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص شناخت نسبت به حجاب یاعلل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.     کلمات کلیدی: حجاب بد حجابی قرآن و حجاب مسئولیت های اجتماعی       مقدمه مساله حجاب که یکی از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی گردیده است .این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است،به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. هرچند حجاب در تمام ادیان آسمانی مورد توجه بوده است ولی دین مبین اسلام بعنوان آخرین و کاملترین ادیان به موضوع حجاب توجهی خاص دارد.   دین اسلام بعنوان یک حکم الهی به زن می آموزد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند تا ضمن حضور خویش در فعالیت های مختلف جامعه اسلامی نقش اساسی خود را بعنوان مربی واقعی انسان بخوبی ایفا نماید.موضوع حجاب همواره بعنوان یک مساله جنجالی و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفین حجاب در داخل و خارج کشور مطرح بوده است و دشمنان ما به این مساله توجه زیادی دارند و علت توجه آنان عمدتا مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهمترین نشانه های اصالت فرهنگی در مقابل تجاوزگران و بیگانگان است.   دربین جوامع اسلامی برسر مساله حجاب ونیز تا حدودی چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد و همه آنها یکسان به این مساله نمینگرند و در رعایت و التزام به آن یکسان عمل نمیکنندبه گونه ای که عده ای از مردم جوامع وکشورهای اسلامی کاملا به آن مقیدند،عده ای هم هیچ قیدوبندی به آن ندارند،وعده ای تا حدودی آن را رعایت می کنند. این همه اختلاف در رفتار مسلمین با وجود پیامبرواحد،کتاب آسمانی واحد و نزدیکی نظرات علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره حجاب و پوشش ناشی ازچه عواملی است؟چرا در یک جامعه اسلامی زنان و دخترانی وجود دارند که توجه کافی به پوشش اسلامی ندارند وازآن مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مشاهده میشود مادران دارای پوشش مناسب هستند ولی دختران آنها در اجتماع بدحجابندوبعضادر مجالس خصوصی گرفتار بی حجابی می شوند.         فهرست مطالب   فصل اول : کلیات پژوهش 1-1-مقدمه…………………  2 2-1- بیان مساله………….. 3 1-3-اهمیت وضرورت تحقیق.. 4 1-4-اهداف تحقیق………. 5 1-5-فرضیه هاوپرسشها… 5   فصل دوم :ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) 2-1- ریشه پیدایش بد حجابی در جهان………………………………………………….8  2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان…………………………………………………….1 2-2-1 – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی…………………………………1 2-2-2-سستی بنیان خانواده……………………………………………………………….11 2-2-3-گسترش فساد در جامعه…………………………………………………………..12    2-2-4-آسیب پذیری فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی………………………13   2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب……………………………………………….19 2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب……………………………………………………..2                                                                                               2-6- قرآن وحجاب….23 2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد…………………………………………………26  2-6-2- دواستثناء…..26 2-6-3-بررسی اقوال3 2-6-4- کیفیت پوشش…………………………………………………………………..31 2-6-5-استثناءدوم ..31                                                                                                                                           2-6-6-جلباب……….32                                                               فصل سوم : طرح پژوهش 1-3- جامعه آماری….34 2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری……………………………………………..34 3-3- روش نمونه گیری…………………………………………………………………..35 3-4-روش گردآوری داده ها…………………………………………………………….35 3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه………………………………………………………….37 3-6- طرح پژوهش…38 3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها   ……………………………………………….39 3-8- محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………..39 3-9- متغیرهای مستقل و وابسته……………………………………………………..4   فصل چهارم : یافته های تحقیق 4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب……42 4-1-1-میزان پذیرش حجاب در بین دختران ……………………………….42 4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر…………43 4-1-3- آیا چادر همان پوشش كامل است؟………………………………….44 4-1-4-  شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش…………………45 4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب………………………………….46 4-1-6-تشویق خانواده برحجاب دختران…………………………………….47 4-1-7- تأثیر خانواده بر پوشش دختران……………………………………..48 4-1-8-تأثیر پوشش دوستان ……………………………………………………49 4-1-9-تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه…………………………..5 4-1-1-تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران………..51 4-1-11-تأثیر اقوام وهمسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر…….52 4-1-12-تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران……………………………….53 4-1-13-لباس و مد……………………………………………………………….54 4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی……………………………….56 4-1-15-پوشش وعدم موفقیت در ازدواج…………………………………57 4-1-16-پوشش وموفقیت در ازدواج………………………………………..58 4-1-17-نقش حجاب در ازدواج ……………………………………………..59 4-1-19-تأثیر حجاب در خودآرایی…………………………………………..6 4-1-2-حجاب و حفظ معنویت………………………………………………62 4-1-21-حجاب و اعتدال روحی………………………………………………63 4-1-22-مدگرایی و اقتصاد خانواده………………………………………….63 4-1-23-تأثیر از مراكز بزهكاری در پذیرفتن پوشش………………….64 4-1-24-میزان اعتقاد فرد به حجاب………………………………………..65 4-1-25-نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی…………………66 4-1-26-نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی…………….67 4-1-27-ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی……………………..68 4-1-28-نقش فیلمهای  ویدئوئی ، سی دی  درترویج بد حجابی  یابی حجابی …..69 4-1-29-برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش……..7 4-1-3-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب……………….71 4-2-تحلیل داده ها……………………………………………………………..72 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………..87    فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج 5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها……………………………………..89 5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش…………89 5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش………….9  5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال سوم پژوهش……….. 92 5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها ………………………….94 5-3- توصیه ها و پیشنهادات……………………………………………..98 پیوست ها11   پرسشنامه12       فهرست منابع…………………………………………………………………16                             75 حجاب بد حجابی قرآن و حجاب نقش حجاب در ازدواج دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی حجاب در اسلام و دیگر ادیان پایان نامه همکاری در فروش فایلینا
 • 22 پاورپوینت ارتباط پزشک با بیمار پزشکی
 • دانلود پاورپوینت ارتباط پزشک با بیمار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/25 مگابایت صفحه 22 فرمت pptx 8000 پاورپوینت ارتباط پزشک با بیمار دانلود پاورپوینت…

 • 17 پاورپوینت ترماتودهای روده ای کبدی و یا ریوی انسان پرستاری
 • دانلود پاورپوینت ترماتودهای روده ای کبدی و یا ریوی انسان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 159/98 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 15000 پاورپوینت ترماتودهای روده…

 • 31 پاورپوینت درمانهای غیردارویی یا شناختی رفتاری در کودکان ADHD روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت درمانهای غیردارویی یا شناختی رفتاری در کودکان ADHD دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 346/02 کیلوبایت صفحه 31 فرمت pptx 10000…

 • 20 دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش علوم پایه
 • دانلود دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پایه حجم 9/11 کیلوبایت صفحه 20 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش دانلود…

 • 20 دانلود تحقیق درباره کیفیت خدمات word مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق درباره کیفیت خدمات word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 98/08 کیلوبایت صفحه 20 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق درباره کیفیت خدمات word…

 • 40 پاورپوینت گزارشی از وضعیت معادن استان كرمانشاه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت گزارشی از وضعیت معادن استان كرمانشاه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 6/91 مگابایت صفحه 40 فرمت pptx 24000 پاورپوینت گزارشی از وضعیت معادن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *