108 پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات کامپیوتر و IT

دانلود پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 78 بایت صفحه 108 فرمت doc 45000 پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات پروسه‌ی كشف دانش از پایگاه داده، یك پروسه‌ی علمی‌ برای شناسایی الگوهای معتبر، نوین، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌‌باشد پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات   چکیده : پروسه‌ی كشف دانش از پایگاه داده، یك پروسه‌ی علمی‌ برای شناسایی الگوهای معتبر، نوین، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌‌باشد. مهم‌ترین بخش این پروسه، کاوش داده‌ها می‌باشد که با استفاده از الگوریتم‌های مشخصی یك سری الگوها را از پایگاه داده استخراج می‌‌كند.در این پروژه هدف ما طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات می‌باشد.   این کار  علاوه بر کمک به محققان این زمینه برای بررسی روش‌های جدید و تست سریع و کارای الگوریتم‌های کاوش، امکان استفاده از این روش‌ها را به سادگی برای کسانی که اطلاعات اندکی در این زمینه دارند، نیزفراهم می‌آورد.در این رساله پروسه‌ی كشف دانش از پایگاه داده، همراه با مراحل آن، زبان‌های داده‌کاوی موجود و انواع معماری‌های ممکن برای این زبان‌ها بررسی شده است. سپس معماری مورد نظر ارایه شده است. در ادامه سعی شده است تا روش‌های مختلف کاوش، عام شده و جهت بکارگیری در زبان Flexible Query Generator (FlexQG)، آماده شوند.پس از تکمیل گرامر زبان، با هدف‌های مورد نظر، جهت تکمیل کار، دو نمونه از روش‌های کاوش کلی، با زبان SQL، پیاده‌سازی شده‌اند.      کلمات کلیدی: زبان FlexQG خوشه بندی داده‌کاوی اطلاعات شناسایی الگوهای معتبر طراحی یک زبان سطح بالا         مقدمه  رشد روزافزون و انفجاری داده‌ها در عصر حاضر، پایگاه‌های داده را به عنوان جز لاینفکی در همه‌ی زمینه‌های کامپیوتر قرار داده است. اما با این سیل عظیم اطلاعات و نیازهای گسترده‌ی امروزی تنها نمی‌توان به اطلاعات بازیابی شونده‌ای از بانک‌های اطلاعاتی که تنها یك كپی از اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده هستند، دل، خوش کرد، بلکه باید راه‌هایی برای استخراج دانش موجود در این داده‌ها پیدا کرد.به این منظور پروسه‌ی كشف دانش از پایگاه داده مطرح شد که یك پروسه‌ی علمی‌ برای شناسایی الگوهای معتبر، نوین، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌‌باشد. مهم‌ترین بخش این پروسه، کاوش داده‌ها می‌باشد که با استفاده از الگوریتم‌های مشخصی یك سری الگوها را از پایگاه داده استخراج می‌‌كند.در این پروژه هدف ما طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات می‌باشد. این کار  علاوه بر کمک به محققان این زمینه برای بررسی روش‌های جدید و تست سریع و کارای الگوریتم‌های کاوش، امکان استفاده از این روش‌ها را به سادگی برای کسانی که اطلاعات اندکی در این زمینه دارند، را نیزفراهم می‌آورد.         فهرست مطالب    ۱- مقدمه ۱   ۲- پروسه‌ی كشف دانش از پایگاه داده ۳ ۱-۲-  ویژگی‌های KDD ۴ ۱-۱-۲-  استخراج داده‌ها ۴ ۲-۱-۲-  آماده کردن داده‌ها ۵ ۳-۱-۲-  مهندسی داده‌ها ۵ ۴-۱-۲-  مهندسی الگوریتم و تعیین استراتژی‌های کاوش ۵ ۵-۱-۲-  اجرای الگوریتم كاوش و ارزیابی نتایج ۶ ۲-۲-  زبان‌های پرسشی داده‌کاوی :  ۶   -۳ معماری FlexQG ۹ ۱-۳-  دلایل اقبال و رویكرد ما به روش‌ها و الگوریتم‌های بر پایه‌ی SQL: ۱۰ ۲-۳-  چه مشكلاتی در سر راه پیاده‌سازی این رهیافت وجود دارند؟  ۱۱ ۳-۳-  انواع معماری‌های ممکن ۱۲ ۱-۳-۳-  خواندن مستقیم از DBMS ۱۲ ۲-۳-۳-  استفاده از توابع تعریف كاربر ۱۲ ۴-۳-  معماری مورد استفاده ۱۳ ۵-۳- روش‌های کاوش مورد پشتیبانی ۱۳   ۴- آماده‌سازی داده‌ها ۱۵ ۱-۴-  جمع‌آوری داده‌ها ۱۵ ۲-۴-  پیش‌پردازش داده‌ها ۱۵ ۱-۲-۴- طبقه‌بندی کردن ویژگی‌های عددی ۱۵ ۲-۲-۴- تبدیل ویژگی‌های رشته‌ای با مقادیر خاص به ویژگی عددی ۱۶ ۳-۲-۴-   پاك‌سازی داده‌ها ۱۷ ۴-۲-۴-   گرامر آماده‌سازی داده‌ها در FlexQG ۱۷ ۵- کلاسه‌بندی و پیشگویی داده‌ها ۱۸ ۱-۵-  انواع روش‌های کلاسه‌بندی ۱۹ ۲-۵-  مراحل یک الگوریتم کلاسه‌بندی ۱۹ ۳-۵-  ارزیابی روش‌های کلاسه‌بندی ۲۰ ۴-۵-  روش درخت تصمیم در کلاسه‌بندی ۲۰ ۱-۴-۵-  انواع درخت‌های تصمیم ۲۱ ۱-۱-۴-۵-   (Classification and Regression Tree) CART ۲۱ ۱-۱-۱-۴-۵-   نحوه‌ی هرس كردن درخت ۲۲ ۲-۱-۴-۵-  (Chi – Squared Automatic Iteration Decision tree)  CHAID ۲۲ ۱-۲-۱-۴-۵-  نحوه محاسبه‌ی χ2 ۲۳ ۲-۲-۱-۴-۵-  شرط پایان ۲۳ ۵-۵-  الگوریتم‌های کلاسه‌بندی و FlexQG ۲۳ ۶-۵- گرامر پیشنهادی ۲۵   ۶- كاوش قوانین وابسته سازی ۲۶ ۱-۶-  اصول كاوش قوانین وابسته سازی ۲۷ ۲-۶- اصول استقرا در كاوش قوانین وابسته سازی ۲۷ ۳-۶-  كاوش قوانین وابسته سازی و FlexQG ۲۹ ۴-۶- گرامر پیشنهادی برای کاوش قوانین وابسته‌سازی ۳۰   ۷- خوشه‌بندی ۳۱ ۱-۷-  تعریف فرآیند خوشه‌بندی :  ۳۲ ۲-۷-  کیفیت خوشه‌بندی ۳۲ ۳-۷-  روش ها و الگوریتم‌های خوشه‌بندی :  ۳۳ ۱-۳-۷-  الگوریتم‌های تفكیك ۳۳ ۲-۳-۷-  الگوریتم‌های سلسله‌مراتبی ۳۴ ۳-۳-۷-  روش‌های متكی برچگالی ۳۵ ۴-۳-۷-   روش‌های متكی بر گرید ۳۵ ۵-۳-۷-   روش‌‌های متكی بر مدل ۳۶ ۶-۳-۷-  تكنیك‌های خوشه‌بندی دیگر ۳۶ ۴-۷- دسته‌بندی ویژگی‌های الگوریتم‌های خوشه‌بندی ۳۶ ۵-۷-  الگوریتم‌های خوشه‌بندی و FlexQG ۳۷ ۱-۵-۷-   بررسی پارامترهای لازم برای الگوریتم‌های خوشه‌بندی تفکیکی ۳۷ ۲-۵-۷-   بررسی پارامترهای لازم برای الگوریتم‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی ۳۹ ۳-۵-۷-  گرامر پیشنهادی ۳۹   ۸- الگوریتم کلی کاوش قوانین وابسته‌سازی، با استفاده از رهیافت SQL ۴۰ ۱-۸-  قوانین وابسته‌سازی ۴۰ ۲-۸- کاوش اجزای وابسته ۴۰ ۳-۸-  الگوریتم Apriori ۴۱ ۴-۸-  وابسته سازی در SQL ۴۲ ۵-۸-  شمارش  پشتیبانی برای پیدا كردن مجموعه عناصر تکراری ۴۳   ۹- پیاده‌سازی چارچوب کلی الگوریتم‌های خوشه‌بندی تفکیکی، بر پایه‌ی SQL ۴۶ ۱-۹-  ورودی‌های الگوریتم ۴۶ ۲-۹-  خروجی‌های الگوریتم ۴۶ ۳-۹- مدل احتمال به کار رفته ۴۶ ۴-۹-  الگوریتم EM ۴۸ ۵-۹-   قدم اول: ساده‌سازی و بهینه کردن الگوریتم ۴۹ ۶-۹-  پیاده‌سازی SQL استاندارد الگوریتم EM : ۴۹   ۱۰-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۵۳ پیوست الف: گرامر کلی زبان FlexQG ۵۴ مراجع و منابع ۵۸     45 زبان FlexQG خوشه بندی داده‌کاوی اطلاعات شناسایی الگوهای معتبر طراحی یک زبان سطح بالا دانلود پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی یک زبان سطح بالای انعطاف‌پذیر برای داده‌کاوی اطلاعات سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فا
 • 42 پاورپوینت تروما و کمکهای اولیه پرستاری
 • دانلود پاورپوینت تروما و کمکهای اولیه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 58/66 کیلوبایت صفحه 42 فرمت pptx 15000 پاورپوینت تروما و کمکهای اولیه دانلود پاورپوینت…

 • 133 پاورپوینت آموزش گزارش نویسی آموزشی
 • دانلود پاورپوینت آموزش گزارش نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آموزشی حجم 224/65 کیلوبایت صفحه 133 فرمت pptx 12000 پاورپوینت آموزش گزارش نویسی دانلود پاورپوینت آموزش گزارش…

 • 71 اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار و اهمیت فن بازار در آنها مدیریت
 • دانلود اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار و اهمیت فن بازار در آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 632/41 کیلوبایت صفحه 71 فرمت docx 28000…

 • 26 پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پزشکی
 • دانلود پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 636/71 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 20000 پاورپوینت نگهداری مواد غذایی…

 • 32 پاورپوینت حکمرانی مطلوب در نهادهای بین المللی ورزش تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت حکمرانی مطلوب در نهادهای بین المللی ورزش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 4/53 مگابایت صفحه 32 فرمت pptx 19000 پاورپوینت حکمرانی مطلوب…

 • 252 پاورپوینت درس و کتاب اصول مهندسي اينترنت کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت درس و کتاب اصول مهندسي اينترنت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 2/21 مگابایت صفحه 252 فرمت pptx 15000 پاورپوینت درس و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *