105 تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 331 بایت صفحه 105 فرمت doc 39000 تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان ر این پژوهش میزان تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان سال اول هنرستان در دروس (علوم تجربی و علوم اجتماعی ) بررسی شد پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 87-86   چکیده: در این پژوهش میزان تاثیر آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان سال اول هنرستان در دروس (علوم تجربی و علوم اجتماعی ) بررسی شد.این روش آموزش از شش مرحله تشکیل شده است که شامل مرحله 1- پیش خوانی 2- سوال کردن 3- خواندن 4- تفکر 5- حفظ کردن 6- مرور کردن می باشد.که در بین دو گروه آزمایش و کنترل که تعداد آنها 7 نفر می باشد و هر گروه شامل 35 نفر بودند و در بین دو گروه پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید و نتایج آن بر روی نمودار رسم گردید. نتایج حاصل در این پژوهش در این دو گروه مشخص نمود که گروه آزمایش تغییرات چشمگیری را نسبت به گروه گواه کسب نموده است. بنابراین طبق نتیجه این پژوهش روش آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام بر سرعت و پایداری یادگیری دانش  آموزان تاثیر مثبت دارد.     کلمات کلیدی: راهبرد فراشناختی فرآیند یاددهی – یادگیری سرعت و پایداری یادگیری روش مطالعه پس ختام (SQ4R)     مقدمه یکی از اهداف مشترک و عمده نظامهای آموزش و پرورش که محور تقریبا تمام فعالیتهای آنهاست فرآیند یاددهی – یادگیری  است. دراین فرآیند، یادگیری مهمتر از یاددهی است. زیرا یادگیری، هدف و یاد دادن راه رسیدن به هدف است. با توجه به اینکه بازده هرنظام آموزشی و پرورشی بر اساس میزان یادگیری فراگیران مورد ارزشیابی قرار می گیرد لذا در فرآیند آموزش باید به روش یادگیری توجه شده و به آن اهمیت ویژه ای قائل شد. تا دانش آموزان بتوانند با دانستن روشهای یادگیری با مسائل برخورد و مشکلات را حل کنند. هسته اصلی فرآیند توریس. ترتیب دادن محیطی است که در آن شاگردان بتوانند تعامل کنند ونحوه یادگیری را مورد بررسی قرار دهند (بهرنگی، 1376).   درزمینه یادگیری و فراهم نمودن شرایط مطلوب آن، درمکتب روان شناسی رفتارگرا و شناخت گرا بیش از هر مکاتب دیگر روانشناسی به بحث پرداخته اند که مکتب رفتارگرایی به علت تاکیدات شدید بر رفتارفراگیران بدون درنظر گرفتن فضایل و توانمندیهای درونی آنها، دردهه های اخیر با عدم استقبال روبرو شده و روانشناسی شناختی که برای روشن سازی توانمندیهای شناختی و استدلالی موجود زنده توسط پیشگامانی چون پیازه و برونر جدیت لازم را بعمل آورده بود، مورد توجه خاص قرار گرفت زیرا آنها معتقد بودند که در درون انسان ابزارها و یا کار افزارهایی برای استدلال و یا اندیشیدن وجود دارد. لذا تلاشهای زیادی برای روش مهارتهای شناختی و بویژه برای بهینه سازی و اثربخش کردن آن صورت گرفت. که مجموعه تلاشها، چشم اندازی را گشود تا نظریه فراشناخت مورد توجه قرار گیرد.   آرتور، ال کوستا  می نویسد اگربتوانید از وجود یک گفتگوی درونی درذهن خود آگاه شوید و اگربتوانید فرایندهای تصمیم گیری و حل مساله را بشناسید فراشناخت را تجربه کرده اید. لذا روش یادگیری همان روش فکرکردن و اندیشیدن است که هدف اصلی درفرایند یادگیری و یاددهی می باشد. سرکار آرانی (1279) می گوید اندیشیدن دانش آموزان در جریان آموزش برجسته ترین ویژگیهای فعالیتهای آموزش درژاپن است. بنابراین فعالیتهای کلاس، مواد آموزشی روشهای تدریس و .. همگی باید تفکر را تحریک کنند، راهبردهای روشهای تدریس و … همگی باید تفکر را تحریک کنند، راهبردهای روشهای یادگیری و تفکر متفاوتند یکی از راهبردها در بهبود به فراگیران فراشناخت پس ختام (SQ4R) است. و هدف پژوهش حاضر این است که با آموزش راهبرد فراشناختی پس ختام به دانش آموزان به نتایج حاصل از آموزش این راهبرد را مورد بررسی قرار داده و نقش آنرا برسرعت و پایداری یادگیری آنها مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.       فهرست مطالب   1- فصل اول: مقدمه      1-1- مقدمه 1      1-2- بیان مسئله 3           1-2-1- سولات پژوهشی 4      1-3- اهداف پژوهشی 4           1-3-1- هدف کلی 4           1-3-2- اهداف جزئی 4      1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش 5      1-5- فرضیه های پژوهش 6      1-6- متغیر ها 7           1-6-1- نام گذاری متغیر ها 7           1-6-2- تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات در این پژوهش 7           1-6-3- تعریف عملیاتی متغیر ها 9 2- فصل دوم: ادبیات پژوهش      2-1- مقدمه 15      2-2- مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع مورد پژوهش 16           2-2-1- در حوزة یاددهی – یادگیری 16           2-2-2- در حوزة فرا شناخت 36           2-2-3- ارتباط شناخت و فرا شناخت 55           2-2-4-مراحل اجرای فراشناخت 57           2-2-5- راهبردهای فراشناختی 62           2-2-6- راهبرد فرا شناختی پس ختام 64      2-3- پیشینه مطالعاتی 67           2-3-1- تحقیقات انجام شده در ایران 67           2-3-2- برسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 72 3- فصل سوم: روش شناسی      3-1- مقدمه 76      3-2- جامعه مورد مطالعه 76      3-3- تعیین حجم نمونه 76      3-4- روش نمونه گیری 76      3-5- ابزار اندازه گیری داده ها 77           3-5-1- تعیین روایی 81           3-5-2- تعیین پایایی 82 4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی داده ها      4-1- مقدمه 85      4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 85      4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 86 5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری      5-1- مقدمه 91      5-2- بحث پیرامون سوال های پژوهشی 91      5-3- پیشنهادیی در خصوص یافته های پژوهش 14      5-4- محدودیتها 15 فهرست منابع             39 راهبرد فراشناختی فرآیند یاددهی – یادگیری سرعت و پایداری یادگیری روش مطالعه پس ختام (SQ4R) دانلود پایان نامه کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره با عنوان تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان مدارس غیرانتفاعی شهر شهریار در سال تحصیلی 8786 انجام پایان نامه کارشناسی رشته راهنمای
 • 35 پاورپوینت طیف سنجی انتشار اتمی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت طیف سنجی انتشار اتمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/45 مگابایت صفحه 35 فرمت pptx 19000 پاورپوینت طیف سنجی انتشار اتمی دانلود پاورپوینت…

 • 47 دانلود چارچوب و مبانی نظری مدل های مختلف یادگیری و اهمیت آن با فرمت word روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری مدل های مختلف یادگیری و اهمیت آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 118/19 کیلوبایت…

 • 50 رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی مدیریت
 • دانلود رابطه خلاقیت سازمانی با بهره وری سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 97 بایت صفحه 50 فرمت doc 22000 رابطه خلاقیت سازمانی با بهره…

 • 89 اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق موضوعه حقوق
 • دانلود اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه و حقوق موضوعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 237/18 کیلوبایت صفحه 89 فرمت docx 35000 اعتبار بیع…

 • 86 دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/44 مگابایت صفحه 86 فرمت pptx 25000 دانلود پاورپوینت شبکه های عصبی مصنوعی…

 • 52 ادبیات نظری و پیشینه تجربی در مورد خلاقیت روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی در مورد خلاقیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 408/81 کیلوبایت صفحه 52 فرمت docx 21000 ادبیات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *