103 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 345 بایت صفحه 103 فرمت doc 75000 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن هدف اساسی این مطالعه ،بررسی رابطه خلاقیت با شوخ طبعی استبر اساس پژوهش توصیفی از نوع همبستگی پس از اجرای دو تست سنجش خلاقیت عابدی و مقیاس چند بعدی شوخ طبعی ( (mshs برگروه نمونه (9 نفر مرد و 6 نفر زن،از دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن) و تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه ،نتایج نشان میدهد ،میان خل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن   چکیده: هدف اساسی این مطالعه ،بررسی رابطه خلاقیت با شوخ طبعی است.بر اساس پژوهش توصیفی از نوع همبستگی پس از اجرای دو تست سنجش خلاقیت عابدی و مقیاس چند بعدی شوخ طبعی (  (mshs برگروه نمونه (9 نفر مرد و 6 نفر زن،از دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن) و تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه ،نتایج نشان میدهد ،میان خلاقیت و شوخ طبعی رابطه معنا دار وجود دارد .در خصوص مولفه های چهار گانه خلاقیت ،دو عامل ابتکار و انعطاف پذیری ،همبستگی مثبت و معنادار با شوخ طبعی دارند .نتایج آزمون آماری نشان می دهد که با افزایش این دو عامل (ابتکار و انعطاف پذیری ) متغیر شوخ طبعی نیز افزایش می یابد.     کلمات کلیدی: خلاقیت شوخ طبعی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان     مقدمه  در دنیای فعال کنونی، خلاقیت عنصر اساسی و سازنده ای است. بی شک یکی از زیبا ترین ویژگیهای انسان قدرت آفرینندگی و خلاقیت اوست. به واسطه ی همین ویژگی است که انسان می تواند اهداف آرمان گرایانه ی خود را پدید آورد و توانایی های خود را شکوفا سازد. از طرفی نیاز روز افزون جوامع به افراد خلاق جهت دستیابی به تکنولوژی برتر ضرورت توسعه ی خلاقیت در میان افراد جوامع را مطرح می سازد. و اینک جامعه ی ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد خلاق و نوآور است. به همین دلیل در دهه ی اخیر مطالعات و تحقیقات مربوط به خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی بوده است. (افروز، 1375).خلاقیت استعداد پیچیده ای است متمایز از هوش و کنش شناختی و متحملا تابع رسیدن افکار، استدلال استقراری ، پاره ای از صفات ادراکی و شخصیت و نیز هوش واگرا در حدی که این هوش تولید گوناگون راه حلها و فراورده ها را مساعد می سازد. (درون و پارو).   خلاقیت استعدادی است که ازکودکی آغاز می شود و تا هنگام مرگ ادامه دارد. بسیاری از افراد بر این باورند که خلاقیت جنبه ای ذاتی دارد و برخی افراد با این توانایی به دنیا می آیند، در صورتیکه از مدتها پیش ثابت شده است که خلاقیت و توانایی نوآوری در نوع بشر به اندازه ی حافظه عمومیت دارد ومی توان آن را پرورش داد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا امکان پرورش خلاقیت وجود دارد؟یک مطالعه به وسیله ی ایزن، دوبمن و نویکی (1987) نشان داد که شوخی تفکر خلاق را پرورش می دهد. (ویزوننت، 1988).         فهرست مطالب   مقدمه 2 بیان مساله 4 هدف پژوهش 5 بیان فرضیه ها 6 متغیر ها 7 تعریف خلاقیت 9 نظریه های خلاقیت 12 نظریه روانکاوی 12 نظریه انسان گرایی 13 نظریه تداعی گرایی 14 نظریه ی گشتالت 14 نظریه نوفرویدیها 14 نظریه رفتار گرایی 15 ویژگیهای افراد خلاق 16 ویژگی های تفکر واگرا 17 نقش نیمکره های مغز در خلاقیت 18 خلاقیت در 4 مرحله شکل می گیرد: 19 عوامل موثر در خلاقیت 2 خلاقیت و هوش 2 خلاقیت و جنس 21 خلاقیت و سن 21 خلاقیت و میزان تحصیلات 21 خلاقیت و خودپنداره 22 خلاقیت و اعتماد به نفس 22 خلاقیت و احترام به خود 23 شوخ طبعی 23 مفهوم شوخی 24 نظریه ناهمخوانی 31 نظریه ی برتری 32 نظریه ی رهایی از تنیدگی 33 نظریه تعامل اجتماعی 34 نظریه ی الوهیت 34 ویژگیهای شوخ طبعان 35 انگیزه های شوخ طبعان 36 ابعاد و انواع شوخی 37 شوخی و شوخ طبعی در میهمانیها: 37 مراحل رشد و تکامل شوخ طبعی 4 مکانیسم شوخی 42 تاثیر شوخی بر سلامت جسم: 43 شوخ طبعی و جنسیت 45 شوخ طبعی و خلاقیت 46 شوخی و استرس: 5 روش تحقیق 6 جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری 6 ابزار پژوهش 6 مقیاس چند بعدی شوخ طبعی (MSHS) 6 آزمون سنجش خلاقیت عابدی 64 روش تجزیه و تحلیل آماری 64 برآورد اعتبار پرسشنامه خلاقیت عابدی 64 برآورد اعتبار پرسشنامه شوخ طبعی 65 مقدمه: 67  توصیف داده ها 67 تحلیل داده ها 74  تحلیل رگرسیون چندگانه (خلاقیت : 4 مولفه ) 74 بحث 82 مشکلات و محدودیتها 85 پیشنهاد به پژوهشگر بعدی 86 منابع 87               75 خلاقیت شوخ طبعی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی fileina
 • 200 عوامل توسعه شهرنشینی و آپارتمان نشینی بر اساس نظریات كلاسیك و مدرن در زمینه تكامل شهرها از نظر دو بعد درونزوا و برونزا معماری
 • دانلود عوامل توسعه شهرنشینی و آپارتمان نشینی بر اساس نظریات كلاسیك و مدرن در زمینه تكامل شهرها از نظر دو بعد درونزوا و برونزا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد…

 • 24 پاورپوینت نظریه های هوش روانشناسی و روانپزشکی
 • دانلود پاورپوینت نظریه های هوش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و روانپزشکی حجم 724/93 کیلوبایت صفحه 24 فرمت pptx 12000 پاورپوینت نظریه های هوش پاورپوینت نظریه…

 • 56 پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 154/74 کیلوبایت صفحه 56 فرمت pptx 14000 پاورپوینت مهارت…

 • 24 پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی روانشناسی و روانپزشکی
 • دانلود پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و روانپزشکی حجم 454/77 کیلوبایت صفحه 24 فرمت pptx 9000 پاورپوینت نظریه گشتالت درمانی پاورپوینت نظریه…

 • 104 دانلود پاورپوینت روش شناسی مطالعات دینی دین و مذهب
 • دانلود دانلود پاورپوینت روش شناسی مطالعات دینی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # دین و مذهب حجم 2/59 مگابایت صفحه 104 فرمت pptx 35000 دانلود پاورپوینت روش شناسی…

 • 42 پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان مدیریت
 • دانلود پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 189 بایت صفحه 42 فرمت doc 19000 پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *