102 رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان سرطان پستان پزشکی

دانلود رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان سرطان پستان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/04 کیلوبایت صفحه 102 فرمت doc 129000 رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان سرطان پستان سرطان پستان از شایع ترین سرطان های زنان است که سبب مرگ زنان زیادی می شود موتاسیون های بسیاری نظیر ازدیاد آنکوژن ها و یا حذف ژن های سرکوبگر تومور در این سرطان شناسایی شده اند رساله دکترای رشته پزشکی با عنوان سرطان پستان   چکیده: سرطان پستان از شایع ترین سرطان های زنان است که سبب مرگ زنان زیادی می شود. موتاسیون های بسیاری نظیر ازدیاد آنکوژن ها و یا حذف ژن های سرکوبگر تومور در این سرطان شناسایی شده اند؛ در بین آنکوژن ها، erb-B2 که به خانواده EGFR (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی) تعلق دارد در 3%-25% تومورهای پستان با منشاء سلول های داکتال ازدیاد پیدا می کند. (8% سرطان های پستان منشا داکتال دارند.)در بیمارانی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده بیماری می تواند تا حدی با استفاده از یک آنتی بادی مونوکلنال انسانی شده علیه محصول پروتئینی ژن erb-B2 به نام هرسپتین مهار شود.از این رو شناسایی تومورها یی که erb-B2 در آن ها ازدیاد پیدا کرده اهمیت دارد.روش روتین در شناسایی این تومورها ایمونوهیستوشیمی (IHC) می باشد.   در این مطالعه 5 نمونه از بیمارستان دی جمع آوری شد که بر اساس نتایج IHC، 32% نمونه ها ازدیاد آنکوژن erb-B2 را نشان می دادند.جهت مقایسه RT-PCR و IHC، RNA این نمونه ها استخراج شد و RT-PCR برای آن ها انجام شد که در آن دو جفت پرایمر طراحی شده به طور همزمان ژن erb-B2 را به همراه ژن بتاگلوبین به عنوان کنترل داخلی تکثیر می کردند؛ سپس محصولات RT-PCR بر روی ژل آگاروز برده شدند و شدت باند های مربوط به erb-B2 و کنترل داخلی با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت از مقایسه نتایج حاصله از RT-PCR با نتایج IHC مشخص شد که بازده RT-PCR در تشخیص نمونه های با درجه IHC 3+، 1% و در مورد نمونه های 2+، نیز 1% می باشد.   همچنین آزمایش PCR بر روی DNA استخراج شده از بافت توموری و DNA نرمال استخراج شده از بافت فرد سالم انجام گرفت که نتایج مربوط به این آزمایش نیز نتایج بدست آمده از RT-PCR را تایید می کردند.      کلمات کلیدی: سرطان داکتال آنکوژن ها موتاسیون سرطان پستان سرطان های زنان مقایسه RT-PCR و IHC، RNA     مقدمه:  در پستان نرمال، داکتها و لوبولها بوسیله دو نوع سلول فرش می شوند یک دسته سلول های مسطح که یک لایه ناپیوسته از سلول های قابل انقباض حاوی میوفیلامان ها هستند (سلول های میواپی تلیال  ) و روی غشای پایه قرار دارند . این سلول ها در خروج شیر در طی دوره شیر سازی همکاری می کنند و نقش مهمی در حفظ ساختار و عملکرد نرمال لوبول ها و غشای پایه دارند (86). لایه دومی از سلول‌های پوششی کف لومن را فرش کرده است ( سلول های لومینال   ).    داکت های انتهایی و لوبولها شیرتولید می کنند ولی سلول های بخشهای دیگر داکت، در تولید شیر نقشی ندارند.منشأ سلول های لومینال و اپیتلیال ، سلول های بنیادی واقع در ترمینال داکت ها در نظر گرفته  می شود(6). بخش اصلی بستر پستان از بافت پیوندی فیبروس متراکم مخلوط با بافت چربی تشکیل شده است که همان  بستره بین لوبولی  است. لوبولها بوسیله یک بستره ظریف احاطه شده اند که بافت ویژه پستان است و خصوصیات پاسخ دهنده به هورمون دارد و دارای تعدادی  لنفوسیت می باشد  (85).         فهرست مطالب چکیده: 1 فصل اول:مقدمه 5 1-1- غدد پستانی 6 1-1-1- ساختار پستان نرمال 6 شکل (1-1 )- ساختار پستان نرمال (55) 7 1-1-2- تغییرات پستان در چرخه زندگی 8 1-2 -کارسینومای پستان 1 1-2-1-کارسینوما 1 1-2-2- ریسک فاکتورها 12 1-2-3- سبب شناسی سرطان پستان 16 1-2-5- سرطان پستان غیر وراثتی 19 1-2-5-1-2- تومور ساپرسورها 21 1-2-5-1-4- مسیرهای بقای سلولی و مرگ سلولی 23 1-2-5-1-4-1- تلومراز 23 1-2-5-1-4-2- ژن های وابسته به آپوپتوز 24 1-2-6-1- طبقه بندی کارسینوماهای پستان بر اساس مطالعات میکرواری (از لحاظ ملکولی) 26 1-2-6-1-1-کارسینوماهای ER- مثبت 26 1-2-6-1-2-کارسینومای های ER- منفی 26 1-2-6-1-3-کارسینوماهای  Basal-like 27 1-2-6-1-4-کارسینوماهای HER2/neu- مثبت 27 شکل 1-3- نمای شماتیک خانواده HER (9) 28 1-2-7- طبقه بندی کارسینوماهای پستان از لحاظ بافت شناسی 31 1-2-7-1- کارسینوما های در جا و تهاجمی(شکل 1-6 ) 31 شکل (1-5) – کارسینوماهای درجا و تهاجمی (85) 32   فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده 34 2-1- تکنیک های سنجش HER2/neu 35 2-1-1- ایمونوهیستوشیمی (IHC) 35 2-1-2- ساترن و اسلات بلات 37 2-1-3-تکنیک FISH 37 2-1-4- تکنیک CISH ) (Chromogenic in situ hybridization 38 2-1-5- تکنیک ( Enzime – linked immunosorbent assay ) ELISA 38 2-2- وضعیت HER2 و پیشگویی پاسخ به درمان با هرسپتین 4 2-3- HER2/neu فسفریله به عنوان یک مارکرپروگنوستیک و پیش گویی بالقوه 41 2-4- سنجش بخش خارج سلولی HER2 در جریان خون به عنوان تومور مارکر 41 2-5- خلاصه 42 2-2- هدف 43   فصل سوم:مواد و روشها 44 مواد و روشها 44 3-1- استخراج RNA ی كل از بافت 45 3-2- بررسی كمی و كیفی RNA ی استخراج شده 5 3-2-1- UV اسپكتروفتومتری 5 3-2-2- الكتروفورز ژل آگارز (16) 52 طرز تهیه محلول ها و بافرهای مورد نیاز در الكتروفورز : 53 محلول اتیدیوم بروماید (1 mg /ml) 54 مواد و وسایل لازم 55 جدول 3-1 – رابطه درصد ژل آگارژ با اندازه مولكول DNA 58 3-3 تیمار RNAی استخراج شده با آنزیم DNase [149] 58 طرز تهیه مخلوط dNTP از هر یك از نوكلئوتیدها 6 3-5- واكنش PCR [2] 63 3-5-1 طراحی پرایمر: 63 3-5-2- آماده سازی پرایمرهای PCR [2] 66 3-7- استخراج DNA از بافت پستانداران با استفاده از Accuprep Genomic DNA Extraction kit (Bioneer) 7 3-7-1- سنجش غلظت DNA 71 3-9- ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemical (IHC) Techniques 73   فصل چهارم:بحث و نتایج 76 بحث و نتایج 76 4-1- نتایج 77 4-1-1- تعیین کیفیت و کمیت RNA ی استخراجی 77 4-1-2- بهینه سازی واکنش PCR 78 4-1-3-  RT – PCR 8 4-2-  بحث و پیشنهادات 84 4-2-1- بحث 84 4-2-2- علت انتخاب RT- PCR 85 4-2-4- پیشنهادات 87 منابع 88         129 سرطان سرطان پستان دانلود پایان نامه سرطان دانلود پایان نامه سرطان پستان سرطان های زنان مقایسه RTPCR و IHC، RNA ساختار پستان نرمال کارسینومای پستان طبقه بندی کارسینوماهای پستان بر اساس مطالعات میکرواری دانلود رساله دکترای رشته پزشکی
 • 31 پاورپوینت پروتئین های سیستم کمپلمان تغذیه
 • دانلود پاورپوینت پروتئین های سیستم کمپلمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تغذیه حجم 2/92 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 16000 پاورپوینت پروتئین های سیستم کمپلمان دانلود پاورپوینت…

 • 44 دانلود تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری CRM با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری CRM با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 637/02 کیلوبایت صفحه 44 فرمت docx 11000 دانلود تحقیق…

 • 21 پاورپوینت طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز عمران
 • دانلود پاورپوینت طرح های عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 538/27 کیلوبایت صفحه 21 فرمت pptx 9000 پاورپوینت طرح های عمرانی دانشگاه…

 • 32 پاورپوینت پروتکل، لایه ها و ارتباطات کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت پروتکل، لایه ها و ارتباطات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 199/58 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 14000 پاورپوینت پروتکل، لایه ها…

 • 26 پاورپوینت دانستنیهای گندم کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت دانستنیهای گندم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 2/89 مگابایت صفحه 26 فرمت pptx 8000 پاورپوینت دانستنیهای گندم دانلود پاورپوینت دانستنیهای گندم…

 • 45 پاورپوینت آموزش تدریس درس 15 مطالعات اجتماعی هشتم - حمله چنگیز و تیمور به ایران هشتم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 15 مطالعات اجتماعی هشتم - حمله چنگیز و تیمور به ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هشتم (دوره اول متوسطه) حجم 10/25…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *