102 بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 92 بایت صفحه 102 فرمت doc 47000 بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران تحقیق حاضر به منظور بررسی استراتژی مدیران آموزشی به منظور تغییر و تحول سازمانی صورت گرفت جامعه مورد مطالعه دراین تحقیق دربرگیرنده کلیه مدیران بود که تعداد آنها 4 نفر بود نمونه امتحانی نیز برای همین تعداد بود به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های که در دو بخش تهیه شده است پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی / مدیریت و برنامه ریزی آموزشی بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران   چکیده:  تحقیق حاضر به منظور بررسی استراتژی مدیران آموزشی به منظور تغییر و تحول سازمانی صورت گرفت جامعه مورد مطالعه دراین  تحقیق دربرگیرنده کلیه مدیران بود که تعداد آنها 4 نفر بود نمونه امتحانی نیز برای همین تعداد بود به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های که در دو بخش تهیه شده است.  سوالات بخش الف استراتژی مدیران (متغیر مستقل)  سوالات بخش ب پرسشنامه گرایش به تغییر وتحول سازمانی (متغیر وابسته)  را با توجه به استراتژی های چهارگانه تغییر شامل تغییر درکالا، خدمات تکنولوژی ساختار و استراتژی مورد بررسی قرار گرفت جهت بررسی پایابی پرسشنامه از ضرایب آنها کرونباج استفاده شده است درخصوص روایی پرسشنامه از مطالعات انجام شده صورت گرفت پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه داده های بدست آمده را با استفاده از آزمون  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  پس ازمحاسبه ضریب تعیین برای هر فرضیه تحقیق مشخص شد 43 درصد از میزان گرایش به تغییر و تحول ناشی از استراتژی مدیران می باشد این مقدار برای متغیرهای خدمات آموزشی 43 درصد فرهنگ، مردم 19 درصد، تکنولوژی 14 درصد و ساختار واستراتژی 19 درصد بدست آمد.     کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک تغییر و تحول سازمانی استراتژی مدیران آموزشی     مقدمه  در طی دهه های گذشته دیدگاههای مختلفی درباره دو مقوله نگرش استراتژیک و تغییر و تحول در سازمان ها مطرح گردیده است درهر دیدگاهی قوانین و دستورالعمل های خاصی مطرح شده و به طوری که این قوانین و مقررات در حد خود، ما را در شناخت چارچوب  کلی تغییرهای اثر گذار بر موفقیت سازمان های امروزی یاری می نماید. دراین راستا مدیران سازمان های آموزشی نیز جهت غلبه بر چالش ها و تغییرات مداوم محیطی باید از دیدگاهها و نگرش های جدید مدیریتی بهره مند شوند که  این امر مستلزم ارتقاء دانش وفهم استراتژیک آنهاست.    ارتقاء این تواناییها، مدیران آموزش وپرورش را در تصمیم گیری های یاری داده و به خصوص در موقعیت های استراتژیک که سردرگمی در نگاه مدیران موج میزند برای درک و شناخت بهتر رابطه دو متغیر  نگرش استراتژیک و تغییر و تحول و تاثیر گذاری این دو ازهم مطالب گسترده ای در فصل آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت اما قبل ازورود به این بحث ها ابتدا دراین فصل که اساسی ترین فصل تحقیق تلقی می شود کلیات طرح تحقیق شامل بیان مسئله ، ضرورت و اهمیت تحقیق، نوع تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی ارائه می گردد.        فهرست چکیده    فصل اول: کلیات طرح تحقیق بیان مسئله  فرضیه اصلی تحقیق  فرضیه های فرعی تحقیق  تعاریف مفاهیم    فصل دوم:ادبیات تحقیق بخش اول- تعریف استراتژی ومدیریت استراتژیک ضرورت استفاده استراتژی های مدیران  مزایای استراتژی های مدیران  مزایای استراتژی های مدیران مراحل فرایند استراتژیک   موانع ومشکلات طراحی برنامه های استراتژیک بررسی موانع اجرای برنامه های استراتژیک  ویژگی های مدیریت استراتژیک چیست؟  تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد کدامند؟ نحوه تکامل مدیریت استراتژیک چگونه است    بخش دوم- تغییر وتحول  اهداف تغییر و تحول  انواع تغییرو تحول  الگوها و نظرهای تغییر وتحول  عوامل تسهیل کننده تغییر وتحول سازمانی  استراتژی های تغییر و تحول  انواع  استراتژی های تغییر و تحول مدیریت مقاومت تغییر وتحول  مدیریت مقاومت در برابر تغییر  مدیریت تغییر  استراتژی در مدیریت  پیشینه تحقیق    فصل سوم: روش تحقیق  روش تحقیق  جامعه آماری  شیوه نمونه گیری  ابزار تحقیق  شیوه جمع آوری اطلاعات شیوه تجزیه وتحلیل اطلاعات    فصل چهارم : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها  تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری   بتحث  نتیجه گیری   محدودیتهای تحقیق  پیشنهادات  منابع ومآخذ منابع ومآخذ فارسی منابع ومآخذ خارجی پرسشنامه     47 دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی دانلود پایان نامه علوم تربیتی بررسی اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی آموزشگاههای منطقه 2 تهران اثر استراتژی مدیران آموزشی بر تغییر و تحول سازمانی استراتژی مدیران آموزشی تغییر و تحول سازمانی
 • 145 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شركت صنایع تجهیزاتی نفت مدیریت
 • دانلود شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شركت صنایع تجهیزاتی نفت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/75 کیلوبایت صفحه…

 • 26 پاورپوینت دانستنیهای گندم کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت دانستنیهای گندم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 2/89 مگابایت صفحه 26 فرمت pptx 8000 پاورپوینت دانستنیهای گندم دانلود پاورپوینت دانستنیهای گندم…

 • 140 سرگذشت فدك در طول تاریخ و بررسی استدلالهای حضرت زهرا فقه،الهیات،معارف
 • دانلود سرگذشت فدك در طول تاریخ و بررسی استدلالهای حضرت زهرا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 623 بایت صفحه 140 فرمت doc 57000 سرگذشت فدك…

 • 43 پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک برنامه ریزی شهری
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با نقش شهروند الکترونیک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برنامه ریزی شهری حجم 2/27 مگابایت صفحه 43 فرمت pptx 30000 پاورپوینت آشنایی با نقش…

 • 109 دانلود پاورپوینت اصول طراحی استخر معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت اصول طراحی استخر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 4/04 مگابایت صفحه 109 فرمت pptx 18000 دانلود پاورپوینت اصول طراحی استخر دانلود پاورپوینت…

 • 21 پاورپوینت آشنایی با فصل چهارم قسمت اول درس دفاع مقدس با عنوان شرايط حاكم بر جهان و ایران قبل از تجاوز عراق علوم سیاسی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با فصل چهارم قسمت اول درس دفاع مقدس با عنوان شرايط حاكم بر جهان و ایران قبل از تجاوز عراق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *