100 تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی فقه،حقوق،الهیات

دانلود تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 82/96 کیلوبایت صفحه 100 فرمت docx 33000 تحقیق حقوقی در مورد مسولیت مدنی حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد. فهرست فصل اول – مسووليت مدني. 3 گفتاراول:کليات.. 3 گفتاردوم:مسووليت مدني. 5 الف)تعريف مسووليت مدني: 5 ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني: 6 1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13. 7 2- مسووليت مدني وکيفري: 8 3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري: 10 ج)مباني مسووليت مدني: 11 1)-نظريه تقصير: 12 1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22. 14 2-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير): 16 1-منبع همان ص24. 17 1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202. 18 3-نظريه مختلط وواسطه: 19 1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45. 21 4-نظريه تضمين حق: 21 1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207. 22 1-منبع همان . ش 78. 22 5-نظريه انتساب اضرار: 25 6-نتيجه نهايي: 25 د)عنوانهاي ضمان قهري: 26 گفتارسوم قوانين مربوط به مسووليت مدني: 34 الف)قانون مسووليت مدني مصوب1339: 34 ب)قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني مصوب1347: 36 فصل دوم:ارکان مسووليت مدني. 38 ب)ارتکاب فعل زيانبار. 38 ج)رابطه سببيت بين عفل شخص وضرري که واردشده است. 38 گفتاراول وجودضرر. 38 الف)-مفهوم ضرر: 40 ب)اقسام ضرر: 41 1-ضررمادي(مالي): 41 2-ضررمعنوي: 45 ج)ويژگي هاي ضرري که قابل مطالبه است: 47 1-ضررمسلم باشد: 48 2-ضررمستقيم باشد: 50 3-ضرربايدجبران نشده باشد: 51 گفتاردوم:ارتکاب فعل زيانبار. 51 الف)عنصرنامشروع بودن فعل زيانبار: 51 ب)مواردمشروعيت فعل: 52 ج)تقصير: 57 د)مفهوم تقصير: 58 و)اقسام تقصير: 61 گفتارسوم رابطه سببيت واثبات آن. 62 فصل سوم:بيمه. 65 گفتاراول عقدبيمه. 65 الف)عقدبيمه. 65 ب)انواع بيمه: 66 گفتار سوم 68 الف) تعريف قرار داد بيمه مسئوليت مدني : 68 ب) ویژگی این بخش از مسئولیت: 70 ج) مبنای حقوقی مسئولیت دارنده: 71 1ـ نظریه فرض تقصیر: 72 2ـ کوتاهی در حفاظت: 74 3ـ نظریه ایجاد خطر: 75 گفتار چهارم: 76 مفهوم دارنده و شخص ثالث: 76 الف) مفهوم دارنده: 76 مقایسه م 1 قانون بیمه اجباری با قواعد مسئولیت بیمه مدنی: 79 مفهوم شخص ثالث: 81 گفتار پنجم 84 الف) دامنه مسئولیت: 84 دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث: 87 دخالت قوه قاهره: 88 تقصیر دیگران: 90 گفتار ششم: 93 الف ) دعوی جبران خسارت: 93 ب) خسارت قابل مطالبه: 94 1- خسارات مالی: 94 2-خسارات بدنی: 95 فصل اول – مسووليت مدني گفتاراول:کليات حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ديگري برنيايد وهرگاه فردي به ديگري ضرري رساندمکلف باشدکه آثارناشي ازعمل خودرابپذيردوجبران خسارت به فردمتضرربنمايدبه شکلي که وضعيت ايجادشده رابه حالتي که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبايدقواعدي وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتي که به زيان ديده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگي اجتماعي نبايدفردزيان ديده اي باشدکه زيان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايدامااگراين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشدبنظرمي رسدحق وحقوق شوخي بيش نيست يامفهومي ذهني که عينيت نداردوتنهادرگوشه اي ازذهن دراميدحيات باقي مانده است پس هم بايدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گرديدجامه عمل بپوشاند. 33000 مسولیت مدنی میولیت حقوق مدنی دامنه مسئولیت دخالت قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مسووليت مدني وکيفري
 • 39 دانلود پاورپوینت آسانسور عمران
 • دانلود دانلود پاورپوینت آسانسور دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 9/34 مگابایت صفحه 39 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت آسانسور دانلود پاورپوینت آسانسور دانلود پاورپوینت آسانسور…

 • 26 دانلود تحقیق ارتباطات درون سازمانی و مولفه های آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق ارتباطات درون سازمانی و مولفه های آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 86/98 کیلوبایت صفحه 26 فرمت doc 13000…

 • 25 دانلود پاورپوینت قوس های تیزه دار و مازه دار معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت قوس های تیزه دار و مازه دار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1 مگابایت صفحه 25 فرمت pptx 13000 دانلود پاورپوینت قوس…

 • 24 دانلود تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 60/79 کیلوبایت صفحه 24 فرمت docx 17000 دانلود تحقیق درباره…

 • 72 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نمایش خلاق روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نمایش خلاق دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 140/49 کیلوبایت صفحه 72 فرمت docx 24000 چارچوب نظری…

 • 7 تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی با استفاده از جبرانگر D-Statcom مهندسی برق
 • دانلود تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی با استفاده از جبرانگر D-Statcom دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی برق حجم 127 بایت صفحه 7 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *